Villa Market

Villa Market วางจุดยืนทางการตลาดว่าเป็น “Thailand’s original international supermarket” หรือซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลกของไทย โดยมีจุดเด่นคือการขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศกว่า 2,500 รายการ และหลายอย่างเป็นสินค้าที่อาจหาซื้อไม่ได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าอื่นๆ ปัจจุบัน Villa Market มี 34 สาขา เกือบทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง และมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพื่อจับตลาดคนเมืองเป็นหลักต่อไป ในปี 2559 Villa Market มีรายได้เกือบ 6,000 ล้านบาท

Transparency & Responsibility

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Workers

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Small-Scale Farmers

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Women

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Transparency & Responsibility

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Workers

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Small-Scale Farmers

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Women

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Consumers

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดผู้บริโภคในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Environment Partner

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม-คู่ค้าในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Environment Retail

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม-ห้างค้าปลีกในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

แรงงาน

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สตรี

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด

.