ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน

เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”

สิทธิสตรี การประเมินด้านนี้เน้นไปที่ความเท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหารของซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงในเส้นทางอาหาร โดยพิจารณาจากการลงนามพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ ความโปร่งใสในการติดตามและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสตรี การศึกษาผลกระทบของเส้นทางอาหารที่มีต่อสิทธิสตรี ไปจนถึงการมีคณะทำงานเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

CP Freshmart

CP FeshMart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Tesco

Tesco Lotus เคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

1

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Tesco

Tesco ลงนามในพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UN Women’s Empowerment Principles) และให้สัญญาว่าจะจัดทำรายงานผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานอาหารของบริษัทต่อสิทธิสตรี พร้อมทั้งเคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

6

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Tops

Tops ภายใต้เครือ Central Group ลงนามในพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UN Women’s Empowerment Principles)

1

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

.