ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน

เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”

เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย องค์ประกอบสำคัญด้านนี้คือการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนนนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความมั่นคง การจัดซื้อและข้อตกลงการค้าที่เป็นธรรม การรวมตัวเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง เป็นต้น

Big C

Big C ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนว่าจะสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางสินค้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนความต้องการเฉพาะด้านของกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยที่เป็นผู้หญิงด้วย

1

คะแนน

CP Freshmart

CP Fesh Mart ประกาศชัดเจนว่าจะจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาหารรายย่อยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนสัญญาว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

3

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Makro

Makro ประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3

คะแนน

Tesco

Tesco Lotus ประกาศต่อสาธารณะว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีคะแนนความพยายามจากการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการประชารัฐอย่าง ‘โครงการปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้’ ซึ่งเป็นการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในสาขาในภาคอีสาน

3.5

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Big C

Big C ไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562 แม้ว่าในปี 2561 จะเคยประกาศผ่านรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาว่าจะสนับสนุนว่าจะสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อยบนเส้นทางสินค้าของบริษัท

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Feshmart ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย โดยจะซื้อสินค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองได้

3

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Makro

Makro ประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง เข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4

คะแนน

Tesco

Tesco ประกาศว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตระหนักถึงสำคัญของระบบการกระจายมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย และมีแนวทางการจัดซื้อสินค้าอาหารบางประเภทจากเกษตรกรรายย่อยแบบเข้มงวดกว่าสินค้าทั่วไป

5

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ

.