ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน

เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”

สิทธิแรงงาน การประเมินยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยในที่ทำงาน การจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ การไม่เลือกปฏิบัติ ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ฯลฯ ตลอดจนการสนับสนุนบริษัทคู่ค้าที่ผลิตและแปรรูปอาหารให้ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติเดียวกัน การประเมินด้านแรงงานยังให้ความสำคัญกับการที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Fresh Mart มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิแรงงานหลายอย่าง เช่น มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร ซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และได้เข้าร่วมโครงการที่มุ่งแ้กปัญหาสิทธิแรงงาน ที่เห็นได้ชัดคือการเข้าเป็นสมาชิก Seafood Task Force ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนระดับโลกเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในเส้นทางอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังจูงใจบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปอาหารให้ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน

4

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Makro

Makro กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณของการจัดหาคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

2

คะแนน

Tesco

Tesco Lotus ประกาศจุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน

10

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart แถลงว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานได้จริง มีการเปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีเอกสารจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ตลอดจนมีสิ่งจูงใจเชิงบวกให้คู่ค้าที่ปรับปรุงมาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วย

6

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Makro

Makro เปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

3

คะแนน

Tesco

Tesco ยอมรับว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการประกาศจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าและนำมาใช้จริง จุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน นอกจากนี้ ยังตระหนักว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายมักไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

14

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สิทธิแรงงาน ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ

.