ซูเปอร์มาร์เก็ต ‘ดี’ แค่ไหน

เลือกเพื่อดูคะแนนว่าแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ต “ทำดีด้านไหน”

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ การประเมินพิจารณาจากนโยบาย การกำกับดูแล คณะกรรมการ หรือผู้บริหารที่ดูแลประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารโดยเฉพาะ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหาร กลไกการร้องทุกข์และเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมทางการค้าและการตลาดของซูเปอร์มาร์เก็ต

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Fresh Mart เปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มีการเปิดเผยรายงานและแถลงการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนานโยบายการจัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ซึ่งมีคู่ค้าตอบรับนโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีความความพยายามที่ดีที่ยังไม่ได้คะแนน คือ เริ่มพัฒนาระบบตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และระบบตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางอาหารแบบดิจิทัลที่คลอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการกระจายสินค้า

1

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Makro

Makro (ภายใต้เครือ CPF) มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการ UNGPs และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาฉลากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว 80%

3

คะแนน

Tesco

Tesco Lotus มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขาย ตลอดจนพยายามลดข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

7

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart มีการเปิดเผยนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และแรงงาน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และมีการเปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทโดยตรง

2

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Makro

Makro มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

3

คะแนน

Tesco

Tesco สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ผ่านคำแถลงของบริษัทว่าด้วยทาสสมัยใหม่ มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขายอย่างครบวงจร พัฒนาและปรับใช้กลไกการร้องทุกข์ ชดเชย และเยียวยา สำหรับแรงงานและเกษตรกรายย่อย นอกจากนี้ ยังเปิดเผยสัดส่วนของพนักงานเพศหญิงและเพศชายในระดับต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างเพศด้วย

10

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Big C

Big C ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

CP Freshmart

CP Freshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Foodland

Foodland ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Gourmet Market

Gourmet Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Makro

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tesco

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Villa Market

Villa Market ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

Tops

Tops ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (transparency) ดูจาก

  • นโยบายและการกำกับดูแล
  • การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ
  • กลไกการร้องทุกข์
  • การตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
  • การสนับสนุนผู้จัดหา
  • มาตรฐานจริยธรรมทางการตลาด
  • อัตราส่วนค่าจ้างและความแตกต่างระหว่างประเทศ

.