ใช้เสียงที่คุณมี
(เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง)

ผู้บริโภคที่รัก
“เพราะเสียงของคุณมีความหมาย ร่วมสร้าง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

แคมเปญผู้บริโภคที่รัก มีวัตุประสงค์ในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารของไทยให้ดีขึ้น “ตั้งแต่ต้นทาง” ผ่านการเรียกร้องจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีบทบาทเป็นคนกลางที่สำคัญในเส้นทางการผลิตอาหารแห่งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอาหารที่ผู้บริโภครับประทานเป็นอาหารที่มีความปลอดภัย เป็นธรรมต่อเกษตรและแรงงาน รวมถึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Our Campaigns

Coming soon

ดูผลงาน
ที่เรากำลังทำอยู่

.