ให้คะแนนซูเปอร์มาร์เก็ต

บัตรบันทึกผลคะแนน

Big C
-
-
1
-
CP Freshmart
1
4
3
-
Foodland
-
-
-
-
Gourmet Market
-
-
-
-
Makro
3
2
3
-
Tesco**
7
10
3.5
1
Villa Market
-
-
-
-
Tops
-
-
-
-
Big C
-
-
1
-
CP Freshmart
2
6
3
-
Foodland
-
-
-
-
Gourmet Market
-
-
-
-
Makro
3
3
4
-
Tesco**
10
14
5
6
Villa Market
-
-
-
-
Tops
-
-
-
1

คะแนนรวม

Makro
9
5
1
3
Tops Market
9
4
0
5
CP Freshmart
9
3
1
5
Tesco
3
0
0.33
3
Gourmet Market
2
0
0
2
Big C
0
0
0
0
Villa Market
0
0
0
0
Foodland
0
0
0
0
 

ค่าเฉลี่ย

4.04
1.50
0.29
2.25
Big C
-
-
-
-
CP Freshmart
-
-
-
-
Foodland
-
-
-
-
Gourmet Market
-
-
-
-
Makro
-
-
-
-
Tesco**
-
-
-
-
Villa Market
-
-
-
-
Tops
-
-
-
-

หมายเหตุ

*การประเมินนโยบายของบริษัทค้าปลีกพิจารณาครอบคลุมถึงนโยบายของบริษัทแม่ด้วย
**ผลการประเมินนโยบายของ Tesco นั้นครอบคลุมถึงนโยบายของบริษัทแม่ Tesco PLC ในสหราชอาณาจักร หากพิจารณาเพียงข้อมูลและนโยบายที่ปรากฎในช่องทางสาธารณะของ Tesco Lotus ในไทย คะแนนรวมจะลดลง

บัตรบันทึกคะแนน
ของเราคืออะไร

กรอบการประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมของซูเปอร์มาร์เก็ตไทย นั้นประกอบไปด้วยการประเมินใน 4 มิติ คือด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ด้านแรงงาน ด้านผู้ประกอบการรายย่อย และด้านสตรี ซึ่งทั้งสี่มิติถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอาหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในแต่ละหมวดมีตัวชี้วัดหลัก 8 ตัวชี้วัด (ยกเว้นหมวดสตรี ที่มี 7 ตัวชี้วัดหลัก) โดยในแต่ละตัวชี้วัดหลักประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งเมื่อนำรวมกันคะแนนรวมทั้งหมดของ Scorecard อยู่ที่ 93 คะแนน

หลักการประเมินจะพิจารณาบนพื้นฐานของนโยบายของบริษัทที่เผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะที่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้เท่านั้น เช่น ทางเว็บไซต์ขององค์กร รายงานประจำปี รายงานด้านความยั่งยืนและธรรมภิบาลขององค์กร ตลอดจนหลักจริยธรรมพนักงานและนโยบายการจัดซื้อที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากนโยบาย การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โครงการ รวมถึงผลกระทบทางบวกที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ผู้ผลิตรายย่อย และสตรี

การประเมินนโยบายนี้มิได้มีเจตนาทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเปรียบเทียบ ชักชวน หรือบ่งชี้ว่าบริษัทใดดีกว่าบริษัทหนึ่งในเชิงธุรกิจและพาณิชย์ รวมถึงมิได้ ทําาการเปรียบเทียบและพิจารณาข้อมูลในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า คุณภาพการบริการ และประเด็นอื่นใดในเชิงการค้า ตลอดจนมิได้มีเจตนาชี้ ชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใดรายหนึ่ง การประเมินมุ่งเพียงสะท้อนนโยบาย แนวปฏิบัติ และความริเริ่มที่ดีของซูเปอร์มาร์เก็ตใน ประเด็นด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ แรงงาน ผู้ประกอบการรายย่อย และสตรี ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าอาหารเท่านั้น อันเป็นเสียงสะท้อนเชิงสร้างสรรค์โดย มิได้มุ่งหวังให้เกิดกระแสการคัดค้านบริษัทที่มิได้มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีแนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเพียงพอแต่อย่างใด

ทำไม เราจึงรณรงค์
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง

ทุกคนมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะรับประทานอาหารที่ปลอดภัย เราจึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตผลที่ผู้คนซื้อหามานั้นปลอดภัยสำหรับการบริโภคของมนุษย์อย่างแท้จริง รวมถึงมีการหลีกเลี่ยงกระบวนการเพาะปลูกที่เป็นอันตรายต่อแรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วย

เขียนจดหมาย
ถึงซูเปอร์มาร์เก็ต

บอกให้ซูเปอร์มาร์เก็ตรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณ ว่ามันถูกต้องแล้วหรือที่อาหารบางอย่างที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค แต่พวกเขาก็ยังนำมาขาย

    ลงชื่อ
    ในคำร้อง

    เป้าหมายของเราคือ 20,000 รายชื่อ เราเชื่อมั่นว่าหากมีผู้สนับสนุนจำนวน 20,000 คนในประเทศไทย เราสามารถไปบอกซูเปอร์มาร์เก็ตได้ว่า นี่คือเสียงจากลูกค้าของคุณ!

    ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

    .