Tesco

Tesco Lotus ในประเทศไทยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือ Tesco PLC จากสหราชอาณาจักร เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2537 ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ในนามโลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัจจุบัน Tesco Lotus มีร้านค้าทุกประเภทรวมกันเกือบ 2,000 สาขาใน 73 จังหวัด มีพนักงานราว 53,000 คน นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกกว่า 15 ล้านคน และมีผู้ติดตามบน LINE อีกกว่า 32.5 ล้านคน ด้วยสาขาและฐานลูกค้าที่กว้างขวางและครอบคลุม ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Tesco PLC นอกสหราชอาณาจักร

Transparency & Responsibility

Tesco Lotus มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนในเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขาย ตลอดจนพยายามลดข้อจำกัดต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

7

คะแนน

Workers

Tesco Lotus ประกาศจุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน

10

คะแนน

Small-Scale Farmers

Tesco Lotus ประกาศต่อสาธารณะว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีคะแนนความพยายามจากการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการประชารัฐอย่าง 'โครงการปลูกผักกลางนา ทุ่งกุลาฯ ยิ้มได้' ซึ่งเป็นการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในสาขาในภาคอีสาน

3.5

คะแนน

Women

Tesco Lotus เคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

1

คะแนน

Transparency & Responsibility

Tesco สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ผ่านคำแถลงของบริษัทว่าด้วยทาสสมัยใหม่ มีผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง มีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน มีกระบวนตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนบนเส้นทางอาหารทุกประเภทที่นำมาขายอย่างครบวงจร พัฒนาและปรับใช้กลไกการร้องทุกข์ ชดเชย และเยียวยา สำหรับแรงงานและเกษตรกรายย่อย นอกจากนี้ ยังเปิดเผยสัดส่วนของพนักงานเพศหญิงและเพศชายในระดับต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างเพศด้วย

10

คะแนน

Workers

Tesco ยอมรับว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน มีการประกาศจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าและนำมาใช้จริง จุดยืนต่อสาธารณะว่าและรณรงค์สนับสนุนสิทธิแรงงาน มีการตีพิมพ์ผลการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเผยแพร่จรรยาบรรณในการทำธุรกิจที่แสดงความตั้งใจว่าจะไม่ละทิ้งคู่ค่าที่เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหาร หากตรวจสอบพบการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงานนั้นๆ แต่จะใช้อำนาจต่อรองเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์แทน นอกจากนี้ ยังตระหนักว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายมักไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของแรงงานและครอบครัว โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

14

คะแนน

Small-Scale Farmers

Tesco ประกาศว่าจะสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตระหนักถึงสำคัญของระบบการกระจายมูลค่าที่เป็นธรรมสำหรับเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย ตลอดจนเห็นความสำคัญของรัฐบาลในการช่วยส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อย และมีแนวทางการจัดซื้อสินค้าอาหารบางประเภทจากเกษตรกรรายย่อยแบบเข้มงวดกว่าสินค้าทั่วไป

5

คะแนน

Women

Tesco ลงนามในพันธสัญญาส่งเสริมพลังสตรีของสหประชาชาติ (UN Women's Empowerment Principles) และให้สัญญาว่าจะจัดทำรายงานผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานอาหารของบริษัทต่อสิทธิสตรี พร้อมทั้งเคยร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิสตรี เพื่อทำความเข้าใจและร่วมแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในเส้นทางอาหาร

6

คะแนน

Consumers

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านตัวชี้วัดผู้บริโภคในการประเมินปี 2563

0

คะแนน

Environment Partner

Tesco Lotus ได้คะแนนในประเภท ``เนื้อสัตว์`` เนื่องจากมีนโยบายด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่กำหนดให้สินค้าเนื้อสัตว์ที่เทสโก้ผลิตจากฟาร์มซึ่งได้การรับรอง GAP จากกรมปศุสัตว์ 100% และทุกโรงงานยังได้รับรองมาตรฐานตามหลักการ GMP HACCP

0.33

Environment Retail

Tesco Lotus ใช้มาตรการงดใช้บรรจุภัณฑ์และถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็น เช่น กล่องโฟม การงดให้ถุงพลาสติกกับผู้ที่ซื้อสินค้า 1-2 ชิ้น และ Tesco Lotus มีเครื่อง Reverse Vending Machine ที่รับขวดพลาสติก และกระป๋องอลูมิเนียมจากลูกค้าเพื่อนำไปรีไซเคิล

3

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

แรงงาน

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สตรี

Tesco ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด

.