Makro

Makro เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP All) ขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาขายส่งให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก ซึ่งมีจำนวนกว่า 2.4 ล้านรายทั่วประเทศ เริ่มแรกเป็นธุรกิจของกลุ่มทุนจากเนเธอร์แลนด์ เปิดสาขาแรกที่ลาดพร้าวในปี 2532 ก่อนจะถูก CP All เข้าซื้อกิจการในปี 2556 ปัจจุบัน Makro มี 121 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีรายได้ปี 2559 มากกว่า 170,000 ล้านบาท

Transparency & Responsibility

Makro (ภายใต้เครือ CPF) มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการ UNGPs และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาฉลากที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว 80%

3

คะแนน

Workers

Makro กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณของการจัดหาคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

2

คะแนน

Small-Scale Farmers

Makro ประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3

คะแนน

Women

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Transparency & Responsibility

Makro มีมาตรการการลดความเสี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และส่งเสริมการรายงานการกระทำผิดหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานแที่ควบคุมดูแลด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท ส่วนรายงานและแถลงการณ์ของบริษัทก็ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

3

คะแนน

Workers

Makro เปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กำหนดขอบเขตด้านจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน และมีการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ หรือการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสีิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร

3

คะแนน

Small-Scale Farmers

Makro ประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหารเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้รวมตัวกันเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง เข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานท้องถิ่นและองค์กรประชาสังคมที่เคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

4

คะแนน

Women

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Consumers

แมคโคร มีแนวทางให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาใหม่ที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม หรือ พันธุวิศวกรรม เป็นอาหารที่ต้องมีฉลากเพื่อผู้บริโภคมีสิทธที่จะเลือกบริโภคอาหาร GMOs โดยรับรู้จากฉลากที่แสดงส่วนประกอบของอาหารบนผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ผลิตและคู่ค้า เปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการ ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และแหล่งที่มาของสินค้า

5

คะแนน

Environment Partner

แมคโคร คะแนนในทุกประเภท จากการประกาศนโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หรือมาตรฐานที่สูงกว่า ต้องระบุ ประเภทยาและสารเคมีที่ใช้ มีปริมาณสารตกค้างเป็นไปตามกฏหมายกำหนด หรือตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยให้กับทางบริษัทและต่อสาธารณะ และปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาตรฐานการวิเคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) หรือมาตรฐานทีสูงกว่า

1

คะแนน

Environment Retail

แมคโคร เป็นผู้นำของห้างที่ไม่แจกถุงพลาสติกตั้งแต่เริ่มกิจการ

3

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

แรงงาน

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สตรี

Makro ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด

.