CP Freshmart

CP Freshmart ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เป็นร้านค้าที่เน้นขายสินค้าสำหรับการทำอาหารในชีวิตประจำวัน โดยมีทั้งอาหารสด อาหารพร้อมทาน และอาหารแห้ง ทั้งที่เป็นแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์อื่นๆ โดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน เปิดตัวสาขาแรกเมื่อปี 2547 ที่หมู่บ้านบัวทองในชื่อ CPF Mart ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้ในปี 2549 ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ และมีรายได้ราว 5,000 ล้านบาทในปี 2559

Transparency & Responsibility

CP Fresh Mart เปิดเผยโครงสร้างการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มีการเปิดเผยรายงานและแถลงการณ์ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน มีการพัฒนานโยบายการจัดหาสินค้าอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทคู่ค้าผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ซึ่งมีคู่ค้าตอบรับนโยบายแล้วกว่า 7,300 รายใน 13 กลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีความความพยายามที่ดีที่ยังไม่ได้คะแนน คือ เริ่มพัฒนาระบบตรวจประเมินด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวทางของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) และระบบตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางอาหารแบบดิจิทัลที่คลอบคลุมการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหาร และการกระจายสินค้า

1

คะแนน

Workers

CP Fresh Mart มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในด้านสิทธิแรงงานหลายอย่าง เช่น มีการเผยแพร่นโยบายด้านสิทธิแรงงานในเส้นทางอาหาร ซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และได้เข้าร่วมโครงการที่มุ่งแ้กปัญหาสิทธิแรงงาน ที่เห็นได้ชัดคือการเข้าเป็นสมาชิก Seafood Task Force ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนระดับโลกเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในเส้นทางอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังจูงใจบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปอาหารให้ปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน

4

คะแนน

Small-Scale Farmers

CP Fesh Mart ประกาศชัดเจนว่าจะจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิตอาหารรายย่อยอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนสัญญาว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรอง

3

คะแนน

Women

CP Fesh Mart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2561

0

คะแนน

Transparency & Responsibility

CP Freshmart มีการเปิดเผยนโยบายที่ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืน สิทธิมนุษยชน และแรงงาน สนับสนุนหลักการแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และมีการเปิดเผยโครงสร้างก

2

คะแนน

Workers

CP Freshmart แถลงว่าการละเมิดสิทธิแรงงานเป็นปัญหาเชิงระบบและการตัดสินใจของบริษัทส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานได้จริง มีการเปิดเผยนโยบายสิทธิแรงงานซึ่งยึดตามมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีเอกสารจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ตลอดจนมีสิ่งจูงใจเชิงบวกให้คู่ค้าที่ปรับปรุงมาตรฐานแรงงานอย่างต่อเนื่องด้วย

6

คะแนน

Small-Scale Farmers

CP Feshmart ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตกรรายย่อย โดยจะซื้อสินค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และยั่งยืน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตรายย่อยในเส้นทางอาหาร ตลอดจนประกาศว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองได้

3

คะแนน

Women

CP Feshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2562

0

คะแนน

Consumers

CP Feshmart มีการรายงานทุกปีว่าโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร ได้แก่การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเป็นต้น

3

คะแนน

Environment Partner

CP Fresh Mart บริษัทซีพีเอฟ ได้ระบุการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตร (ซึ่งรวมถึงอาหารเลี้ยงสัตว์) อย่างรับผิดชอบ/ยั่งยืนไว้บริษัทจัดหาปลาป่นร้อยละ 100 จากผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูป (by-product) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Standard for the Responsible Supply หรือ IFFO RS Improvers Programme (IFFO RS IP)

1

คะแนน

Environment Retail

CP Fresh Mart ตั้งแคมเปญ พกถุงผ้า และงดรับถุงเมื่อซื้อน้อย และได้เปิดเผยปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทระหว่างปี 2558-2561 โดยจำแนกเป็นของเสียทั่วไป และของเสียอันตราย และบริษัทมีเป้าหมายการลดปริมาณของเสียที่กำจัดโดยการฝังกลบและเผา

5

คะแนน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

CP Feshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

แรงงาน

CP Feshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิแรงงานในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

ผู้ผลิตรายย่อย

CP Feshmart ไม่ได้คะแนนด้านเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

สตรี

CP Feshmart ยังไม่ได้คะแนนด้านสิทธิสตรีในการประเมินปี 2564

0

คะแนน

การให้คะแนนจะดูจากนโยบายและการปฏิบัติของแต่ละบริษัทในแต่ละหมวด คำถามจะมีตัวชี้วัดหลักเจ็ดถึงแปดตัวแต่ละตัวชี้วัดหลักนั้นจะมีสามตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดหลักแต่ละข้อมีคะแนนรวมหนึ่งคะแนนเท่ากับว่าตัวชี้วัดย่อยจะมี 0.33 คะแนน คะแนนรวมจากการประเมินในแต่ละหัวข้อจะถูกนำมาคิดสำหรับ Scorecard โดยรวมแต่คะแนนนี้ จะปรับเปลี่ยนทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของบริษัทโดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และลูก และไม่ได้ประเมินแค่สินค้าของบริษัทแต่รวมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในสายการผลิตทั้งหมด

.